Płaszcz i Suknia

Opis

Płaszcz i Suknia to pol­skie ate­lier pro­jek­tu­jące i pro­du­ku­jące stroje oraz ko­stiumy in­spi­ro­wane fan­ta­styką, modą al­ter­na­tywną i vin­tage oraz nur­tami wschod­nimi. Stroje świet­nie spraw­dzają się na pod­czas lar­pów, se­sji zdję­cio­wych, ale także w mo­dzie na co­dzień.

Posted in .