Regulamin Festiwalu Innowacji Larpowych Dreamhaven

 1. Uczestnikiem jest każda osoba, która uiściła akre­dy­ta­cję i pod­pi­sała li­stę uczest­ni­ków lub jest or­ga­ni­za­to­rem fe­sti­walu. Przez akre­dy­ta­cję na­leży ro­zu­mieć opłatę w wy­zna­czo­nej kwo­cie, która nie sta­nowi przy­chodu i która w ca­ło­ści zo­sta­nie prze­zna­czona na po­kry­cie kosz­tów zwią­za­nych z ob­sługą fe­sti­walu.
 2. Na te­re­nie fe­sti­walu mogą prze­by­wać tylko uczest­nicy i or­ga­ni­za­to­rzy fe­sti­walu.
 3. Uczestnicy Dreamhaven zo­bo­wią­zani są do prze­strze­ga­nia po­sta­no­wień ni­niej­szego re­gu­la­minu, prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych i in­nych re­gu­la­mi­nów obo­wią­zu­ją­cych w miej­scach sta­no­wią­cych obo­zo­wi­sko i te­ren gry, co nie wy­łą­cza obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa.
 4. Uczestnikiem Dreamhaven może być je­dy­nie osoba peł­no­let­nia, le­gi­ty­mu­jąca się do­ku­men­tem po­twier­dza­ją­cym ukoń­cze­nie 18 roku ży­cia.
 5. Uczestnicy opła­cają ubez­pie­cze­nie we wła­snym za­kre­sie.
 6. Od mo­mentu przy­jazdu na te­ren fe­sti­walu, przez który na­leży ro­zu­mieć go­spo­dar­stwo agro­tu­ry­styczne „Przystanek Alaska”, do mo­mentu za­koń­cze­nia im­prezy każdy z uczest­ni­ków po­nosi za swoje po­stę­po­wa­nie pełną od­po­wie­dzial­ność fi­nan­sową i prawną. Organizatorzy nie od­po­wia­dają za wy­padki i/lub szkody po­wstałe z przy­czyn le­żą­cych po stro­nie któ­re­go­kol­wiek z uczest­ni­ków, lub inne zda­rze­nia pro­wa­dzące lub mo­gące pro­wa­dzić do po­dob­nych skut­ków.
 7. Organizatorzy nie po­no­szą od­po­wie­dzial­no­ści za rze­czy zgu­bione, uszko­dzone, utra­cone i/lub po­zo­sta­wione bez opieki pod­czas trwa­nia fe­sti­walu.
 8. Uczestnicy zo­bo­wią­zani są do kul­tu­ral­nego za­cho­wa­nia się, szcze­gól­nie w po­rze noc­nej, tj. ta­kiego, które nie może być uciąż­liwe dla osób trze­cich po­nad prze­ciętną miarę przy­jętą w sto­sun­kach da­nego ro­dzaju.
 9. Uczestnikom za­bra­nia się w szcze­gól­no­ści wno­sze­nia na te­ren fe­sti­walu broni lub in­nych nie­bez­piecz­nych przed­mio­tów (łuki, ku­sze, proce itp.) oraz ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych i wy­ro­bów pi­ro­tech­nicz­nych bez ofi­cjal­nej zgody or­ga­ni­za­to­rów, co nie bę­dzie ozna­czało prze­ję­cie przez or­ga­ni­za­to­rów od­po­wie­dzial­no­ści za skutki ich uży­cia.
 10. Uczestnicy są zo­bo­wią­zani za­cho­wy­wać się w spo­sób za­pew­nia­jący bez­pie­czeń­stwo wszyst­kim uczest­ni­kom oraz oso­bom trze­cim, a w szcze­gól­no­ści prze­strze­gać po­sta­no­wień re­gu­la­minu im­prezy.
 11. Osoby stwa­rza­jące za­gro­że­nie dla mie­nia, ży­cia i/lub zdro­wia wła­snego lub in­nych uczest­ni­ków bądź osób trze­cich będą usu­wane z Dreamhaven bez prawa po­wrotu i bez zwrotu akre­dy­ta­cji.
 12. Nadużywanie na­po­jów al­ko­ho­lo­wych i/lub środ­ków odu­rza­ją­cych może spo­wo­do­wać wy­cią­gnię­cie kon­se­kwen­cji, aż do usu­nię­cia z Dreamhaven bez zwrotu akre­dy­ta­cji.
 13. Uczestnicy są zo­bo­wią­zani do po­sia­da­nia przy so­bie iden­ty­fi­ka­tora przez cały czas trwa­nia fe­sti­walu i bez­zwłocz­nego oka­za­nia go na każde we­zwa­nie or­ga­ni­za­to­rów.
 14. W przy­padku wy­stą­pie­nia za­gro­że­nia prze­ciw­po­ża­ro­wego obo­wią­zuje za­kaz pa­le­nia z wy­jąt­kiem miej­sca do tego wy­zna­czo­nego. Miejsca ta­kie wy­zna­czają or­ga­ni­za­to­rzy.
 15. Uczestnicy zo­bo­wią­zani są do utrzy­ma­nia po­rządku i czy­sto­ści na te­re­nie fe­sti­walu, w szcze­gól­no­ści w miej­scu bi­wa­ko­wa­nia.
 16. Uczestnicy bio­rący udział w grach te­re­no­wych są zo­bo­wią­zani do prze­strze­ga­nia ich za­sad.
 17. Podpisanie li­sty uczest­ni­ków, jest rów­no­znaczne z po­twier­dze­niem za­po­zna­nia się z tre­ścią re­gu­la­minu i zo­bo­wią­za­niem do jego bez­wa­run­ko­wego prze­strze­ga­nia. Każda osoba która w do­wol­nej for­mie bie­rze udział w fe­sti­walu (gość, uczest­nik, ob­ser­wa­tor) zo­bo­wią­zana jest do pod­po­rząd­ko­wa­nia się re­gu­la­mi­nowi, z któ­rego tre­ścią się za­po­znała i ak­cep­tuje go w ca­ło­ści.
 18. We wszyst­kich przy­pad­kach nie opisanych tym regulaminem obo­wią­zują od­po­wied­nie prze­pisy prawa.
 19. Nieznajomość lub nie­zro­zu­mie­nie po­sta­no­wień re­gu­la­minu nie zwal­nia z jego prze­strze­ga­nia.
 20. W spra­wach spor­nych głos decydujący mają or­ga­ni­za­to­rzy.