Nius 19 - Program status complete

Program status: complete

Panie i Panowie,

Dziś na stro­nie ostat­ni upda­te do­ty­czą­cy te­go­rocz­ne­go pro­gra­mu DH. Wszystkie opi­sy są już na miej­scu i mo­że­cie się z ni­mi za­po­znać.

Przede wszyst­kim uzu­peł­ni­li­śmy opi­sy te­re­nó­wek. Waszej szcze­gól­nej uwa­dze po­le­ca­my grę Insula. Sprawdzony sce­na­riu­sz z jed­ne­go z Puckonów, tym ra­zem za­wi­tał na DH. Polecamy!

Przybyło nam też lar­pów. 2 pro­duk­cje zgło­sił Kamil Bartczak, jed­ną Krauch, a do for­ma­tu zbli­żo­ne­go do Print&Play swój zwy­cię­ski larp z te­go­rocz­nej edy­cji Złotych Masek do­pro­wa­dził Artur Woźniak. Tak więc do bo­ga­te­go ze­sta­wu cham­be­rów do­łą­czył larp Lewiatan, ma­my na­dzie­ję, że po­pro­wa­dzo­ny zo­sta­nie przez sa­me­go au­to­ra (acz­kol­wiek je­ste­śmy przy­go­to­wa­ni by po­pro­wa­dzić grę pod je­go nie­obec­no­ść).

Do even­tów sportowo-rekreacyjnych do­szlu­so­wa­ła dan­so­wa re­wo­lu­cja. Idealny po­my­sł na po­ran­ną roz­grzew­kę! przy oka­zji zwróć­cie uwa­gę na in­ne punk­ty pro­gra­mu z ka­te­go­rii in­ne, nie są one wy­szcze­gól­nio­ne w har­mo­no­gra­mie, a je­dy­nie w sek­cji pod nim.

Jeszcze dwa dni(do 26.06) dziew­czy­ny pro­wa­dzą za­pi­sy na larp Pułapka Snu (li­sta po­sta­ci znaj­du­je się w opi­sie).

Miłej lek­tu­ry!

Podsumowując

Zmiany i uzu­peł­nie­nia w pro­gra­mie:

Thsirts of the loom

DreamHaven of the Loom

Przyszedł ten czas ro­ku!

Poniżej znaj­dzie­cie for­mu­la­rz w któ­rym do nie­dzie­li (19.06.2016) mo­że­cie za­pi­sać się je­że­li na sa­mym fe­sti­wa­lu pra­gnie­cie ode­brać je­dy­ną i nie­po­wta­rzal­ną ko­szul­kę DreamHaven 2016!

Zanim jed­nak za­mó­wi­cie, sprawdź­cie roz­mia­rów­kę! Poniżej znaj­dzie­cie ko­lej­no:

Koszulki to T-shirty mar­ki Fruit of the Loom z se­rii Sofspun. Nadruki na ko­szul­ka­ch wy­ko­ny­wa­ne są me­to­dą si­to­dru­ku w ko­lo­rze bia­łym. Koszt każ­dej ko­szul­ki to 30zł brut­to.

Przelew na­le­ży wy­ko­nać do nie­dzie­li. Jeśli prze­lew zro­bi­cie do­pie­ro w week­end prze­ślij­cie nam po­twier­dze­nie prze­le­wu. Dane do prze­le­wu to:

Adresat:
Manufaktura Q Piotr Milewski
ul. Legionów 100B/76
81–472 Gdynia

Nr kon­ta:
15 1160 2202 0000 0002 0637 1526

Tytułem:
Zapłata za ko­szul­kę DH16 Twoje imię i na­zwi­sko

Kwota:
30 zł / ko­szul­kę

Nius 17 Kto pyta, ten wie

Pytania i odpowiedzi

Questions and Answers

Jak bar­dzo nie sta­ra­li­by­śmy się wy­peł­niać tre­ścią na­szej stro­ny i fejs­bu­ko­we­go pro­fi­lu, za­wsze po­ja­wi się kil­ka nie­prze­wi­dzia­ny­ch py­tań. Zbieraliśmy je od Was przez ostat­nie dwa ty­go­dnie. Czas na na­sze od­po­wie­dzi.

Jeśli w no­wo otwar­tej sek­cji Q&A wciąż brak istot­ny­ch dla Was in­for­ma­cji, cze­ka­my na ko­lej­ną por­cję py­tań. Jeśli to moż­li­we, pro­si­my, nad­sy­łaj­cie je dro­gą ma­ilo­wą. Jeśli z ja­kiś przy­czyn wa­ha­cie się czy to zro­bić – prze­stań­cie i na­pisz­cie 🙂 Organizujemy DH dla Was i za­le­ży nam na tym, by­ście czu­li się do­brze po­in­for­mo­wa­ni do­kąd zmier­za­cie i co dla Was przy­go­to­wu­je­my.

Nowa ikona zapisów

Dla Waszej wy­go­dy do­da­li­śmy rów­nież ozna­cze­nie punk­tów pro­gra­mu na któ­re pro­wa­dzo­ne są wcze­śniej­sze za­pi­sy. Ikonkę znaj­dzie­cie za­rów­no w opi­sa­ch po­szcze­gól­ny­ch wy­da­rzeń jak i w har­mo­no­gra­mie po pra­wej stro­nie. Dokładne wa­run­ki za­pi­sów znaj­dzie­cie w sek­cji Wymagania każ­de­go z ni­ch.

Najbliższe wieści

W naj­bliż­szym cza­sie spo­dzie­waj­cie się uzu­peł­nie­nia opi­sów punk­tów pro­gra­mu.

Do usły­sze­nia!

Nius 18 Gdy program jest kobietą

Gdy program jest kobietą

Jesienią te­go ro­ku mi­nie 10 lat, od­kąd za­ma­rzy­li­śmy so­bie du­ży, lar­po­wy kon­went na pół­no­cy. W przy­szłym ro­ku mi­nie de­ka­da, od­kąd to ma­rze­nie sta­ło się rze­czy­wi­sto­ścią. Składanie pro­gra­mu to nie tyl­ko roz­wią­zy­wa­nie ar­cy­trud­nej ła­mi­głów­ki z ko­lo­ro­wy­ch kar­te­czek, ale rów­nież oka­zja do re­flek­sji. Trochę jak pół­noc w Sylwestra.

Program mó­wi wie­le o tym, jak zmie­nia się na­sz lar­po­wy świa­tek i w któ­rą stro­nę zmie­rza. Po kil­ku la­ta­ch ob­ser­wa­cji te­go zja­wi­ska pro­gra­my moż­na po­dzie­lić na dwa ga­tun­ki:

Program Budowniczy i Program Odkrywca.

Program Budowniczy to pro­gram, któ­ry do­brze wie z cze­go się skła­da, wy­szu­kał naj­lep­sze ma­te­ria­ły i stoi na trwa­łym fun­da­men­cie te­go co zna­ne. Jest pew­ny sie­bie i lu­bi prze­glą­dać się w in­for­ma­to­rze. Generalnie, to do­bry pro­gram.

Program Odkrywca je­st in­ny. Zachwyca się tym co no­we i mod­ne, ale nie uni­ka przy­stro­je­nia się w klej­no­ty przod­ków. Nie wszyst­ko je­st w nim oczy­wi­ste, po­zo­sta­wia rze­czy do od­kry­cia i in­ter­pre­ta­cji. To in­try­gu­ją­cy pro­gram. Może je­st ko­bie­tą?

Te dru­gie pro­gra­my ro­dzą się z na­szej ukła­dan­ki rza­dziej. Tak by­ło w 2008 ro­ku, kie­dy na Hardkonie otwo­rzy­ła się Złota Brama, pierw­szy lar­po­wy kon­kurs w Polsce. Podobnie i w 2011, gdy Program za­wi­tał do nas ka­wal­ka­dą je­ep­for­mów. Rok 2013 rów­nież przy­wiał gry in­ne niż wszyst­kie a ich okru­chy do dziś trud­no wy­cze­sać z gąsz­czu serc. Pozostałe la­ta to czas kon­stru­owa­nia, po­sze­rza­nia warsz­ta­tu i do­bie­ra­nia na­rzę­dzi.

W tym ro­ku je­st ina­czej. Na sce­nę od kil­ku mie­się­cy wdzie­ra­ją się na­no­lar­py. Na sztan­da­rze nio­są ha­sło “pi­sz mnie kró­cej niż we mnie gra­sz”. Prognozy są jed­no­znacz­ne – te­go­rocz­ny pro­gram na­le­ży do ga­tun­ku od­kryw­ców. Większość je­go punk­tów to gry ma­łe i ka­me­ral­ne. Część gier zo­sta­nie za­pro­jek­to­wa­na w trak­cie warsz­ta­tów, a przez kil­ka dni bę­dzie­my eks­plo­ro­wać na­no­gry opu­bli­ko­wa­ne w an­to­lo­gii #Feminism.

W ro­li za­po­mnia­ny­ch klej­no­tów wy­stą­pią naj­lep­sze pół­noc­ne te­re­nów­ki, któ­re ro­lę in­te­gra­cyj­ną kon­wen­to­wej spo­łecz­no­ści peł­nią le­piej niż co­kol­wiek in­ne­go. Po raz pierw­szy sko­rzy­sta­my też z mi­ni gier dla po­szcze­gól­ny­ch frak­cji z gry głów­nej. Przygotowaliśmy też li­stę sce­na­riu­szy Print&Play (w sa­mej pu­bli­ka­cji #Feminism są aż 34, a do te­go do­cho­dzą na­sze zbio­ry z BlackBox 3City), z pro­wa­dze­niem któ­ry­ch po­ra­dzi so­bie na­wet ma­ło do­świad­czo­ny mi­strz gry.

Mamy na­dzie­ję, że je­dy­ne cze­go za­brak­nie wam w pro­gra­mie te­go­rocz­nej edy­cji Dreamhaven to cza­su na sen.

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z:

Miłej lek­tu­ry.
Opublikowaliśmy już więk­szo­ść punk­tów pro­gra­mu, sys­te­ma­tycz­nie bę­dą po­ja­wiać się po­zo­sta­łe.

międzyczas - nius

Larpy

Nasze ostat­nie wie­ści po­świę­co­ne by­ły naj­czę­ściej  grze głów­nej fe­sti­wa­lu. W tym ty­go­dniu, dla od­mia­ny, otwie­ra­my szu­fla­dę z ety­kie­tą „pro­gram“. Spodziewajcie się więc in­for­ma­cji o gra­ch, któ­re zgło­szo­no do pro­gra­mu na­szej im­pre­zy. Podobnie jak w po­przed­ni­ch la­ta­ch, wy­peł­nią go zna­ne i na­gra­dza­ne sce­na­riu­sze, gry eks­pe­ry­men­tal­ne i im­por­ty z za­gra­ni­cy. Do te­go do­kła­da­my po­wra­ca­ją­ce z od­mę­tów hi­sto­rii te­re­nów­ki oraz licz­ny za­pas tak mod­ny­ch ostat­nio na­no­lar­pów.

Pora za­pre­zen­to­wać trzy pierw­sze gry: Międzyczas, Super Mario Business Story oraz Kocią Kołyskę.
Wszystkie punk­ty pro­gra­mu bę­dzie moż­na zna­leźć w sek­cji Program/Punkty Programu

p.s. Następne wie­ści to Q&A do gry głów­nej oraz fe­sti­wa­lu. To do­bry mo­ment, że­by pod­rzu­cić wa­sze py­ta­nia.

Czekamy!