Nius 19 - Program status complete

Program status: complete

Panie i Panowie,

Dziś na stro­nie ostatni update do­ty­czący te­go­rocz­nego pro­gramu DH. Wszystkie opisy są już na miej­scu i mo­że­cie się z nimi za­po­znać.

Przede wszyst­kim uzu­peł­ni­li­śmy opisy te­re­nó­wek. Waszej szcze­gól­nej uwa­dze po­le­camy grę Insula. Sprawdzony sce­na­riusz z jed­nego z Puckonów, tym ra­zem za­wi­tał na DH. Polecamy!

Przybyło nam też lar­pów. 2 pro­duk­cje zgło­sił Kamil Bartczak, jedną Krauch, a do for­matu zbli­żo­nego do Print&Play swój zwy­cię­ski larp z te­go­rocz­nej edy­cji Złotych Masek do­pro­wa­dził Artur Woźniak. Tak więc do bo­ga­tego ze­stawu cham­be­rów do­łą­czył larp Lewiatan, mamy na­dzieję, że po­pro­wa­dzony zo­sta­nie przez sa­mego au­tora (acz­kol­wiek je­ste­śmy przy­go­to­wani by po­pro­wa­dzić grę pod jego nie­obec­ność).

Do even­tów sportowo-rekreacyjnych do­szlu­so­wała dan­sowa re­wo­lu­cja. Idealny po­mysł na po­ranną roz­grzewkę! przy oka­zji zwróć­cie uwagę na inne punkty pro­gramu z ka­te­go­rii inne, nie są one wy­szcze­gól­nione w har­mo­no­gra­mie, a je­dy­nie w sek­cji pod nim.

Jeszcze dwa dni(do 26.06) dziew­czyny pro­wa­dzą za­pisy na larp Pułapka Snu (li­sta po­staci znaj­duje się w opi­sie).

Miłej lek­tury!

Podsumowując

Zmiany i uzu­peł­nie­nia w pro­gra­mie:

Thsirts of the loom

DreamHaven of the Loom

Przyszedł ten czas roku!

Poniżej znaj­dzie­cie for­mu­larz w któ­rym do nie­dzieli (19.06.2016) mo­że­cie za­pi­sać się je­żeli na sa­mym fe­sti­walu pra­gnie­cie ode­brać je­dyną i nie­po­wta­rzalną ko­szulkę DreamHaven 2016!

Zanim jed­nak za­mó­wi­cie, sprawdź­cie roz­mia­rówkę! Poniżej znaj­dzie­cie ko­lejno:

Koszulki to T-shirty marki Fruit of the Loom z se­rii Sofspun. Nadruki na ko­szul­kach wy­ko­ny­wane są me­todą si­to­druku w ko­lo­rze bia­łym. Koszt każ­dej ko­szulki to 30zł brutto.

Przelew na­leży wy­ko­nać do nie­dzieli. Jeśli prze­lew zro­bi­cie do­piero w week­end prze­ślij­cie nam po­twier­dze­nie prze­lewu. Dane do prze­lewu to:

Adresat:
Manufaktura Q Piotr Milewski
ul. Legionów 100B/76
81–472 Gdynia

Nr konta:
15 1160 2202 0000 0002 0637 1526

Tytułem:
Zapłata za ko­szulkę DH16 Twoje imię i na­zwi­sko

Kwota:
30 zł / ko­szulkę

Nius 17 Kto pyta, ten wie

Pytania i odpowiedzi

Questions and Answers

Jak bar­dzo nie sta­ra­li­by­śmy się wy­peł­niać tre­ścią na­szej strony i fejs­bu­ko­wego pro­filu, za­wsze po­jawi się kilka nie­prze­wi­dzia­nych py­tań. Zbieraliśmy je od Was przez ostat­nie dwa ty­go­dnie. Czas na na­sze od­po­wie­dzi.

Jeśli w nowo otwar­tej sek­cji Q&A wciąż brak istot­nych dla Was in­for­ma­cji, cze­kamy na ko­lejną por­cję py­tań. Jeśli to moż­liwe, pro­simy, nad­sy­łaj­cie je drogą ma­ilową. Jeśli z ja­kiś przy­czyn wa­ha­cie się czy to zro­bić – prze­stań­cie i na­pisz­cie 🙂 Organizujemy DH dla Was i za­leży nam na tym, by­ście czuli się do­brze po­in­for­mo­wani do­kąd zmier­za­cie i co dla Was przy­go­to­wu­jemy.

Nowa ikona zapisów

Dla Waszej wy­gody do­da­li­śmy rów­nież ozna­cze­nie punk­tów pro­gramu na które pro­wa­dzone są wcze­śniej­sze za­pisy. Ikonkę znaj­dzie­cie za­równo w opi­sach po­szcze­gól­nych wy­da­rzeń jak i w har­mo­no­gra­mie po pra­wej stro­nie. Dokładne wa­runki za­pi­sów znaj­dzie­cie w sek­cji Wymagania każ­dego z nich.

Najbliższe wieści

W naj­bliż­szym cza­sie spo­dzie­waj­cie się uzu­peł­nie­nia opi­sów punk­tów pro­gramu.

Do usły­sze­nia!

Nius 18 Gdy program jest kobietą

Gdy program jest kobietą

Jesienią tego roku mi­nie 10 lat, od­kąd za­ma­rzy­li­śmy so­bie duży, lar­powy kon­went na pół­nocy. W przy­szłym roku mi­nie de­kada, od­kąd to ma­rze­nie stało się rze­czy­wi­sto­ścią. Składanie pro­gramu to nie tylko roz­wią­zy­wa­nie ar­cy­trud­nej ła­mi­główki z ko­lo­ro­wych kar­te­czek, ale rów­nież oka­zja do re­flek­sji. Trochę jak pół­noc w Sylwestra.

Program mówi wiele o tym, jak zmie­nia się nasz lar­powy świa­tek i w którą stronę zmie­rza. Po kilku la­tach ob­ser­wa­cji tego zja­wi­ska pro­gramy można po­dzie­lić na dwa ga­tunki:

Program Budowniczy i Program Odkrywca.

Program Budowniczy to pro­gram, który do­brze wie z czego się składa, wy­szu­kał naj­lep­sze ma­te­riały i stoi na trwa­łym fun­da­men­cie tego co znane. Jest pewny sie­bie i lubi prze­glą­dać się w in­for­ma­to­rze. Generalnie, to do­bry pro­gram.

Program Odkrywca jest inny. Zachwyca się tym co nowe i modne, ale nie unika przy­stro­je­nia się w klej­noty przod­ków. Nie wszystko jest w nim oczy­wi­ste, po­zo­sta­wia rze­czy do od­kry­cia i in­ter­pre­ta­cji. To in­try­gu­jący pro­gram. Może jest ko­bietą?

Te dru­gie pro­gramy ro­dzą się z na­szej ukła­danki rza­dziej. Tak było w 2008 roku, kiedy na Hardkonie otwo­rzyła się Złota Brama, pierw­szy lar­powy kon­kurs w Polsce. Podobnie i w 2011, gdy Program za­wi­tał do nas ka­wal­kadą je­ep­for­mów. Rok 2013 rów­nież przy­wiał gry inne niż wszyst­kie a ich okru­chy do dziś trudno wy­cze­sać z gąsz­czu serc. Pozostałe lata to czas kon­stru­owa­nia, po­sze­rza­nia warsz­tatu i do­bie­ra­nia na­rzę­dzi.

W tym roku jest ina­czej. Na scenę od kilku mie­sięcy wdzie­rają się na­no­larpy. Na sztan­da­rze niosą ha­sło “pisz mnie kró­cej niż we mnie grasz”. Prognozy są jed­no­znaczne – te­go­roczny pro­gram na­leży do ga­tunku od­kryw­ców. Większość jego punk­tów to gry małe i ka­me­ralne. Część gier zo­sta­nie za­pro­jek­to­wana w trak­cie warsz­ta­tów, a przez kilka dni bę­dziemy eks­plo­ro­wać na­no­gry opu­bli­ko­wane w an­to­lo­gii #Feminism.

W roli za­po­mnia­nych klej­no­tów wy­stą­pią naj­lep­sze pół­nocne te­re­nówki, które rolę in­te­gra­cyjną kon­wen­to­wej spo­łecz­no­ści peł­nią le­piej niż co­kol­wiek in­nego. Po raz pierw­szy sko­rzy­stamy też z mini gier dla po­szcze­gól­nych frak­cji z gry głów­nej. Przygotowaliśmy też li­stę sce­na­riu­szy Print&Play (w sa­mej pu­bli­ka­cji #Feminism są aż 34, a do tego do­cho­dzą na­sze zbiory z BlackBox 3City), z pro­wa­dze­niem któ­rych po­ra­dzi so­bie na­wet mało do­świad­czony mi­strz gry.

Mamy na­dzieję, że je­dyne czego za­brak­nie wam w pro­gra­mie te­go­rocz­nej edy­cji Dreamhaven to czasu na sen.

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z:

Miłej lek­tury.
Opublikowaliśmy już więk­szość punk­tów pro­gramu, sys­te­ma­tycz­nie będą po­ja­wiać się po­zo­stałe.

międzyczas - nius

Larpy

Nasze ostat­nie wie­ści po­świę­cone były naj­czę­ściej  grze głów­nej fe­sti­walu. W tym ty­go­dniu, dla od­miany, otwie­ramy szu­fladę z ety­kietą „pro­gram“. Spodziewajcie się więc in­for­ma­cji o grach, które zgło­szono do pro­gramu na­szej im­prezy. Podobnie jak w po­przed­nich la­tach, wy­peł­nią go znane i na­gra­dzane sce­na­riu­sze, gry eks­pe­ry­men­talne i im­porty z za­gra­nicy. Do tego do­kła­damy po­wra­ca­jące z od­mę­tów hi­sto­rii te­re­nówki oraz liczny za­pas tak mod­nych ostat­nio na­no­lar­pów.

Pora za­pre­zen­to­wać trzy pierw­sze gry: Międzyczas, Super Mario Business Story oraz Kocią Kołyskę.
Wszystkie punkty pro­gramu bę­dzie można zna­leźć w sek­cji Program/Punkty Programu

p.s. Następne wie­ści to Q&A do gry głów­nej oraz fe­sti­walu. To do­bry mo­ment, żeby pod­rzu­cić wa­sze py­ta­nia.

Czekamy!